PRIVACYVERKLARING

Het advocatenkantoor “ PAUWELS DOMINIK Advocaten E.B.V.B.A.  BV”  verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring en in overeenstemming met de privacywetgeving en met de GDPR ( General Data Protection Regulation = Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679  ) . Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt U terecht bij de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking , mevr PAUWELS Dominik ( advocaat – info@advivo.be)

Het advocatenkantoor is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens onder de voorwaarden zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond van de verwerking :   

Het advocatenkantoor / de advocaat verwerkt en gebruikt - als verwerkingsverantwoordelijke ( controller )  -  de persoonsgegevens van kliënten (vertegenwoordigers van ondernemingen  en/of particulieren ) op basis van een overeenkomst daartoe gesloten met de kliënt en met het oog op de behandeling en verdediging van haar/zijn zaak of juridisch dossier, klantenbeheer en facturatie .

Het advocatenkantoor / de advocaat verwerkt en gebruikt  -  als verwerker  ( processor ) - in opdracht en ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke bedrijven en hun opdrachthoudende gerechtsdeurwaarders ( verwerkers )  – persoonsgegevens van tegenpartijen/ betrokkenen in het kader van ‘aanmaning – dagvaarding’ in rechte of behandeling van klachten en bezwaren in de minnelijke en/of gerechtelijke faze,  dit alles op grond van het gerechtvaardigd belang als advocaat en in het kader van de contractuele opdracht en wettelijke verplichting tot invordering vanwege de kliënt / verwerkingsverantwoordelijke, zulks binnen de grenzen van het wettelijk voorziene gerechtvaardigd doeleinde voor invordering.  Het advocatenkantoor verwerkt de persoonsgegevens op rechtmatige wijze en zoals wettelijk toegestaan : naam en adresgegevens dienend voor behandeling van de zaak in rechte .

Het advocatenkantoor / de advocaat sluit met de verwerkingsverantwoordelijke bedrijven en met de optredende gerechtsdeurwaarders ( verwerkers ) in het kader van hun samenwerking in invorderingsdossiers  overeenkomsten af  met betrekking tot de rechtmatige  verwerking van persoonsgegevens van betrokkenen voor gerechtvaardigde wettelijke doeleinden van invordering ( in het bijzonder ten verzoeke van de concessiehoudende private parkeerbedrijven met een taak van openbaar belang ter invordering van gemeentelijke parkeerretributies lastens retributieplichtige nummerplaathouders )   , en met passende beveiliging en de nodige technische en organisatorische maatregelen ( beperkte gegevenstoegang )  ter maximale bescherming van de persoonsgegevens. Deze verwerkingsactiviteit van parkeerbedrijf – in samenwerking met advocaat  en gerechtsdeurwaarder - kadert in de wettelijke verplichting en het gerechtvaardigd belang van verantwoordelijken en verwerkers , en met het oog op mogelijke rechts-invordering waarover de betrokkenen correct worden geïnformeerd  reeds in de faze van aanmaning .

Indien het advocatenkantoor daarnaast nog persoonsgegevens verwerkt, buiten kliënten en tegenpartijen/betrokkenen, kadert dit in de uitvoering van een overeenkomst met een leverancier of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Beveiliging persoonsgegevens

Het advocatenkantoor maakt gebruik van specifieke software en verwerkt persoonsgegevens op een wijze die garant staat voor veiligheid en vertrouwelijkheid,  uitsluitend op eigen informaticasysteem, en waarvoor het kantoor redelijke inspanningen levert om die te laten beveiligen tegen onbevoegde toegang, niet toegelaten of onwettige verwerking, verlies , vernietiging etc ,ondermeer door gespecialiseerde externe informatica en netwerkleveranciers, mede door een  passend alarmsysteem en afsluitsysteem in het kantoorgebouw.

Bewaarperiode

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

De persoonsgegevens van betrokkenen worden niet langer bewaard dan de verjaringstermijn van de vordering, of tot op het moment van regeling van een invorderingsdossier.

Persoonsgegevens kunnen ook bewaard blijven gedurende de termijn die noodzakelijk is voor het advocatenkantoor om aan wettelijke vereisten te voldoen ( oa boekhouding, fiscaliteit, bewaarplicht)

 

Recht van inzage , verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens  - afhankelijk van de rechtsgrond waarvoor ze worden verwerkt

De kliënt heeft het recht zijn persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen ; alsook het recht om zijn eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens door het advocatenkantoor ; tevens recht op gegevensoverdraagbaarheid. Alle verzoeken hiertoe dienen gestuurd naar info@advivo.be

In  het kader van minnelijke / gerechtelijke invordering voor een wettelijk doeleinde ( taak van algemeen belang  op basis van een wettelijke of reglementaire bepaling )  en gerechtvaardigd belang is het de betrokkene niet mogelijk zich te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens die noodzakelijk is.

Contactpunten betreffende de gegevensbescherming

Voor elke vraag of probleem ivm ons privacybeleid , gelieve de verantwoordelijke te contacteren wiens coördinaten vermeld staan hierboven.

Indien ons antwoord U geen voldoening zou verschaffen , kan U de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit contacteren ( Drukpersstraat 35,1000 Brussel – www.privacycommission.be / commission@privacycommission.be)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------